1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Overeenkomsten, afspraken, opties en dergelijke zijn voor ons eerst bindend na schriftelijke bevestiging onzerzijds. De opdrachtbevestiging wordt geacht juist te zijn weergegeven tenzij de wederpartij 5 dagen na datum van de reserveringsbevestiging schriftelijk bezwaar maakt.

 2. Wijzigingen in of van een inschrijving kunnen tot gevolg hebben dat de overeengekomen prijs en/of de oorspronkelijke planning en levertijd moet worden aangepast. Deze wijzigingen geven geen grond voor ontbinding. Indien de opdrachtgever aan DEUS een verzoek tot wijziging van de overeengekomen opleiding kenbaar maakt, zal DEUS aan opdrachtgever de consequenties daarvan aangeven, waarbij in elk geval de minimum kostenvergoeding (€50) van toepassing zal zijn. Indien de wijziging wordt verzocht in de periode vanaf acht tot vijf weken voor de aanvang van de opleiding is opdrachtgever een toeslag verschuldigd van 10% van de overeengekomen vergoeding voor de opleiding. Indien de wijziging wordt verzocht in de periode vanaf vijf tot drie weken voor de aanvang van de opleiding is opdrachtgever een toeslag verschuldigd van 25% van de overeengekomen vergoeding voor de opleiding. Bij een wijziging tussen drie weken en de aanvang van de opleiding is opdrachtgever een toeslag verschuldigd van 75% van de overeengekomen vergoeding voor de opleiding.

 3. Bij algehele of gedeeltelijke annulering van een definitieve overeenkomst dient de opdrachtgevende persoon/instelling/organisatie onderstaande percentages van de cursusprijs te voldoen, één en ander afhankelijk van de tijd waarbinnen hij/zij annuleert en onafhankelijk van de reden van annuleren. De annuleringssom is het percentage van de in de definitieve overeenkomst vermelde cursusprijs, conform de afgesproken aantallen. Als cursusprijs wordt aangehouden de prijs, welke is overeengekomen in de bevestiging. Het annuleringspercentage is als volgt: tot twee maanden vóór aanvang van de cursus dient 30% van de cursusprijs betaald te worden. In de periode van 2 maanden tot 1 maand voorafgaand aan de cursus 60%, in de periode vanaf 1 maand tot 2 weken 80% en bij (gedeeltelijke) annulering in de periode vanaf 2 weken tot aanvang van de cursus brengen wij 100% van de afgesproken cursusprijs in rekening. Daarnaast geldt dat als een bij de cursus behorende persoonlijke e-learning licentie (activatiecode) reeds opgehaald is of het leerboek reeds verzonden is, de losse verkoopprijs hiervan in mindering gebracht wordt op het te restitueren bedrag. Restitutie vindt plaats binnen 14 dagen na bevestiging restitutiebedrag.

 4. Betalingen door de opdrachtgever aan DEUS dienen plaats te vinden binnen veertien dagen na factuurdatum. Bij niet tijdige betaling is vanaf dertig dagen ná factuurdatum over het niet-betaalde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Vanaf zestig dagen na factuurdatum is DEUS gerechtigd een bedrag tot maximaal 10% van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen aan administratie-, herinnerings- en buitengerechtelijke incassokosten.

 5. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade welke aan materialen, gebouwen en personen wordt toegebracht tijdens de cursus. De opdrachtgever is voorts verplicht alle schade omtrent een en ander direct aan de cursusleiding te melden.

 6. Alle reclames en aansprakelijkheidsstellingen dienen binnen 8 dagen na beëindiging van de cursus te geschieden. Er kunnen nimmer redenen zijn tot opschorting van de betalingsverplichtingen. DEUS is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook toegebracht door cursisten aan enig goed.

 7. Evenmin is DEUS aansprakelijk voor vertraging of niet-levering van goederen en diensten ten gevolge van onmacht, waaronder brand, staking, bedrijfsstoornissen, regelgeving vanuit de overheid ten aanzien van pandemieën, oorlog e.d.

 8. Alle informatie die door opdrachtgevers/deelnemers wordt verstrekt zal vertrouwelijk worden behandeld door DEUS en haar medewerkers en docenten

 9. Bij onvoldoende aanmeldingen voor een opleiding, ziekte van een docent of het op het laatste moment niet beschikbaar zijn van de locatie heeft DEUS altijd het recht een opleiding te annuleren en een aanmelding niet te accepteren zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade of kosten. Voor meer informatie over de geldende minimale aanmeldingen kan de deelnemer zich via email tot DEUS wenden.

 10. Het auteursrecht en/of elk ander intellectueel eigendomsrecht op het door DEUS vervaardigde onderwijsmateriaal of enig ander werk voortvloeiend of verband houdend met een opdracht of opleiding, berust bij DEUS en/of haar licentiegevers.


 11. Opdrachtgever en Deelnemer mogen al het door DEUS vervaardigde en/of ter beschikking gestelde onderwijsmateriaal of enig ander werk alleen ten eigen behoeve gebruiken. Het is zonder voorafgaande uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van DEUS niet toegestaan om:

  • Onderwijsmateriaal of enig ander werk geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken door middel van druk, fotokopie, microfilm, beeldplaat, magnetische schijf of band, opslag in een voor derden toegankelijk raadpleegsysteem, of op welke andere wijze dan ook elektronisch, mechanisch of anderszins.

  • Onderwijsmateriaal of enig ander werk aan derden af te staan, te verkopen of op enig andere wijze geheel of gedeeltelijk ter beschikking te stellen.


 12. Een bedenktermijn van 14 dagen is van toepassing voor deelnemers bij individuele inschrijving op een reguliere cursus. NB: de losse verkoopprijs van reeds geactiveerde e-learning modulen worden in mindering gebracht op het terug te betalen cursusbedrag indien de persoonlijke licentiecode reeds geactiveerd is binnen deze bedenktermijn. e-learning modulen zijn vanaf activatie 1 jaar toegankelijk.