Klachtenprocedure
DEUS organiseert echografie onderwijs/cursussen en heeft om die reden een klachtenprocedure overwegende dat het voor een zorgvuldige omgang met een deelnemer/cursist gewenst is dat deze zich met eventuele klachten over de uitvoering van een cursus kan wenden tot een klachtencommissie indien de bespreking van zijn/haar onvrede met de instructeur en/of course director niet tot een bevredigend resultaat leidt.

Wat is een klacht?
Iedere schriftelijke uiting van onvrede over een DEUS cursus gericht aan de klachtencommissie met het verzoek om een onderzoek in te stellen en een oordeel te vellen.

Met schriftelijk wordt bedoeld een brief of een e-mail. In geval van een formele telefonische klacht vragen wij u om de klacht op schrift te stellen.

Wie kunnen een klacht indienen?
Als u een cursus hebt gevolgd bij DEUS kunt u een klacht indienen.

Hoeveel tijd hebt u om uw klacht in te dienen?
U hebt 3  maanden de tijd om uw klacht in te dienen. Deze drie maanden gaan in op het moment dat uw klacht ontstaat. Binnen 4 weken zal u een bevestiging ontvangen dat u klacht in behandeling is genomen.

Waar kunt u uw klacht indienen?
U kunt uw klacht onder vermelding van ‘Klachtenprocedure DEUS’ indienen bij BILATERAAL.

BILATERAAL
T.a.v. Bjørn Reinacher
Ellermanstraat 16-R, 1114AK Amsterdam, Nederland
e-mail: info@bilateraal.nl
Tel: +31204270577

Wat gebeurt er met uw klacht?
Van elke klacht wordt de Klachtenfunctionaris (directie Bilateraal) op de hoogte gesteld. De Klachtenfunctionaris:

 • verstuurt een ontvangstbevestiging van uw klacht waarin de afhandeltermijn wordt vermeld;
 • bevraagt de medewerker die tot het moment van de klacht verantwoordelijk was voor uw zaak of zaken;
 • vraagt eventueel om meer informatie bij de medewerker die tot het moment van de klacht verantwoordelijk was voor uw zaak of zaken;
 • vraagt u eventueel om meer informatie;
 • beoordeelt alle informatie en weegt de argumentatie van beide kanten;
 • bespreekt – als er een materieel of financieel belang is – de klacht met de leidinggevende van het betrokken DEUS onderdeel;
 • neemt een definitief standpunt in;
 • informeert u schriftelijk over dit standpunt en geeft argumenten waarom hij tot dit standpunt komt;
 • zorgt voor een correcte registratie in de klachtenadministratie.

De eindbeoordeling van de klachtenfunctionaris is bindend en hieraan zal binnen 4 weken na het oordeel gevolg worden gegeven door DEUS.

Wat registreren wij van uw klacht?
De Klachtenfunctionaris houdt van uw klacht een administratie bij. Hierin staan de volgende gegevens:

 • uw naam, adres en woonplaats
 • uw klacht;
 • een nadere omschrijving van uw klacht;
 • de indieningdatum van uw klacht;
 • de naam van de medewerker die de zaak of zaken waarop de klacht betrekking heeft, behandelt of beheert;
 • de naam van de Klachtenfunctionaris;
 • de cursus of lezing;
 • de gevoerde correspondentie over de klacht;
 • de gevoerde correspondentie over de klacht;
 • of de klacht al dan niet als vertrouwelijk wordt gekwalificeerd;
 • de status van de klacht (in behandeling/afgehandeld);
 • de datum en wijze van afhandeling van de klacht;
 • de eindbeoordeling van de klacht (gegrond/ongegrond).

De administratie van uw klacht wordt bewaard tot 2 jaar na afhandeling door de Klachtenfunctionaris. U kunt tijdens de behandeling van uw klacht, maar ook daarna, uw gegevens opvragen uit de klachtenadministratie.

Wordt uw klacht vertrouwelijk behandeld?
Uw klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld. Daarmee verwachten wij ook dat de degene die de klacht indient zich onthoudt van enige publiciteit omtrent de ingediende klacht tot het moment dat de klacht is afgehandeld.

De bovenstaande procedure sluit niet uit dat u zich tot de burgerlijke rechter kunt wenden.